Logo der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen

Yurt Dışı Eğitim Sistemi Merkez Ofisi

ZfA, tüm dünyadaki Alman okullarının ve Almanca dil programına sahip okulların çalışmaları ile ilgilenir.

Yurt dışı­Eğitim­Merkez­ Ofisi­ (ZfA)­Almanya’nın­yurt dışındaki­eğitim­çalışma­la­rı ­ile ­ilgilenir. Bir Almanca dil programına sahip okullar ve yurt dışındaki Alman okulları­­hem personel,­hem de­maddi olarak­ZfA­tarafından­desteklenmektedir. ZfA, bu okulların çalışmalarını ­yurt dışı ­hizmet­ öğretmenleri, ­program­ öğretmenleri­ ve­ uz­man­ danış­manlarla­ destek­lemektedir. Yurt­ dışında ­ yaptıkları­ çalışmalarda ­ZfA ­ ta­rafından­ or­ga­ni­zasyonel, ­peda­gojik­ ve­ fi­nansal­ olarak­ desteklenirler.

ZfA, Al­man okul­larına ve eğitim­ kurumlarına­ peda­gojik ­ve­ idari­ konularda yurt dışında danışmanlık yapar. Yurt dışındaki Alman­ okul­larına öğret­men bulmak, ­öğretmen­lerin­ hazır­lanması ve­geli­şimi, ­sorum­luluk­ alanları­ arasındadır. Buna ek olarak ZfA, ­Almanca­ yabancı dil­ sınavlarının­ geliştirilmesi ve­uygulan­masına ­des­tek­ vermektedir.

kulturweit kapsamında ZfA aynı zamandaPedagojik Değişim Servisi ile birlikte gönüllüler için görev yerleri sağlar. PAD aynı zamanda Goethe Institut, Alman Akademik Değişim Servisi ve Pedagojik Değişim Servisi ile birlikte Okullar Geleceğin Ortakları adlı PASCH inisiyatifinin bir parçasıdır. PASCH, Almancaya özellikle önem verilen 1800’den fazla okul ağını bağlar. Ağ 2008 yılında Dış İşleri Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilmiştir.

İnternet sitesi

ZfA, yurt dışında Almanca dil eğitimi veren okulların çalışmalarını öğretmenler ve uzmanlarla ­desteklemektedir.

Gönüllülerin görevleri

kulturweit gönüllüleri, yurt dışındaki Almanca dil programına sahip okullardaki öğrencilere Almanya'yı daha iyi tanıtır. Onların sayesinde, özellikle kültürel anlayış, telaffuz ve motivasyon konularında, Almanya ve Alman dili ile ilgilenenler desteklenirler.

Gönüllüler, Almanca derslerine yardımcı olur ve çalışma grupları gibi ek teklifler yaratabilirler. Sınava hazırlık yapan öğretmenlere ve dersteki bireysel öğrencilere yardımcı olurlar. Okulun ihtiyaçlarına göre, kulturweit gönüllüleri Almanca sınıflarında projeler yürütür ve pikniklere ve okul gezilerine eşlik ederler. Buna ek olarak, gönüllüler doğrudan ZfA ofislerinin çalışmalarını yurt dışında destekleyebilir.

kulturweit gönüllüleri, okullardaki Alman dili programlarını desteklerler.